Klauzula informacyjna dla klientów w ,,Bajkowe Domki Borowscy”

 

  1. Administratorem danych osobowych naszych klientów jest Bajkowe Domki Borowscy Stanisław Borowski, zwany dalej: „Administratorem”. Każdy klient ,, Bajkowe Domki Borowscy Stanisław Borowski” ma prawo skontaktować się z Administratorem telefonując pod numer: +48 91 384 12 68.

 

  1. Dane osobowe naszych klientów są przetwarzane (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO) na potrzeby wykonania umowy. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla celów zawarcia umowy (dla złożenia i realizacji zamówienia oraz obsługi współpracy pomiędzy klientem a administratorem.

 

  1. Dane osobowe klientów przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją wymienionych wyżej celów. Dane te nie są udostępniane innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

 

  1. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych klientów do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 

  1. Dane osobowe klientów będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

 

  1. Każdy z klientów ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również do ograniczenia przetwarzania tych danych, wycofania zgody na przetwarzanie, usunięcia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych oraz ich przeniesienia. Zasady realizacji tych praw muszą być zgodne z przepisami polskiego prawa.

 

  1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych klientów przez Administratora – każdemu z nich przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

  1. W oparciu o dane osobowe klientów Administrator nie będzie podejmował wobec nich zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.